Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ingaande 01-09-2019

Voor Dancefit lessen 50+ senioren hebben wij andere Algemene voorwaarden. Klik hier.

De maandelijkse betaling heeft betrekking op 10 lesmaanden (overeenkomend met effectief ca. 37 lesweken). De verschuldigde contributie wordt daarbij in 11 maandelijkse termijnen geïnd, van september tot en met juli 

1. Verantwoordelijkheid

Ouders/verzorgers, die de cursusovereenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn hoofdelijk

verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als de

verantwoordelijke. Ook indien cursisten tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de gecombineerde cursusovereenkomst & incasso-machtiging heeft ondertekend de verantwoordelijke. Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd , tenzij er een SCHRIFTELIJKE opzegging (zie 6) is ingediend.

2. Maandelijkse betalingen

De maandelijkse vaste termijn voor de lessen wordt vóóraf, per automatische incasso geïnd voor de 1e van de maand. Hiertoe dient de cursist (of de ouder/verzorger) een machtiging te geven aan de administratie (via het inschrijfformulier); NL49 INGB 0003 152123, ten name van Dansschool MG Dance. 

3. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld als lid is eenmalig 30 Euro. Dit inschrijfgeld wordt gecombineerd met de eerste betaling.

4. Niet-tijdige betaling

Indien de automatische maandbetaling, om welke reden dan ook, niet is gerealiseerd (bv doordat de automatische incasso geweigerd is of wordt teruggenomen), zal U zelf de betaling dienen te realiseren voor de 10e van de maand. Na de 10e krijgt U een aanmaningsfactuur toegestuurd waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 3 € aanmaningskosten.  U dient dit bedrag te hebben overgemaakt voor het einde van de maand. Indien er geen betaling is verricht, kan u de toegang tot de les worden ontzegd.

5 Herinneringen-Incasso

Bij het niet-voldoen aan de betalingsverplichting zoals in een aanmaning vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met incassokosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusmaand en eventuele binnen- /buiten-gerechtelijke kosten, die verbonden zijn aan de incasso.

6. Opzegtermijn 1 maand.

  • Opzegging is altijd SCHRIFTELIJK, net als de inschrijving. Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd.
  • Opzeggingen dienen voorzien te zijn van de handtekening van de verantwoordelijke (zie 1) en ingediend te worden bij MG Dance Administratie, 

in pdf-digitaal (via scannen van de handtekening) of per post  Dunolaan 29, 6869 VB te Heveadorp.

  • Opzeggingingen dienen voor de 1e van de maand op het administratieadres binnen te zijn.
  • U betaalt daarna nog 1  hele kalendermaand maand contributie

7. Opschorten van betaling bij overmacht of ziekte:

Ingeval van ziekte of andere overmacht is tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk, gedurende het lopende seizoen. Hiertoe dient deverantwoordelijke een SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen bij de administratie, binnen een week na de ontstane situatie. Na ontvangst van de schriftelijke (ziekte)melding zal de betaling nog 1 hele maand nog worden voortgezet (vergelijkbaar met opzegging, punt 6). Hiernawordt de contributie stopgezet.

Gedurende het lopende seizoen is dan de volgende regeling van kracht:

  • Bij herstel zal eerst de Administratie van MG Dance schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
  • hierna is het toegestaan de les opnieuw te betreden.
  • Aan het einde van het seizoen vervallen alle rechten op vrijstelling van betaling

8. Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of andere schade, die een cursist kan overkomen.

Deelname aan de lessen geschiedt voor eigen risico.

9. Schade

Schade toegebracht aan de inventaris (cq het gebouw waar de lessen plaatsvinden) wordt op de cursisten verhaald op grond van wettelijke

aansprakelijkheid.

10. Wangedrag

Een cursist, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de school in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang

tot de lessen ontzegd worden. Daarbij worden de lopende financiële verplichtingen gecontinueerd.

11. Publicaties / Copyrights

Het is niet geoorloofd, zonder schriftelijke toestemming vooraf, gebruik te maken van foto-, film-, web- en lesmateriaal betrekking hebbend

op Dansschool MG Dance, ten behoeve van alle publicaties en gebruik door derden. Dit geldt ook voor sociale web-media, zoals Facebook,

Hyves en Twitter. De dansschool kan gebruik maken van foto’s binnen de school en  uit haar voorstellingen ten behoeve van promotie.

12 Middels ondertekening  van het inschrijfformulier gaat u akkoord met onze voorwaarden m b t  het privacy beleid. (  zie informatie brief  privacy beleid van MGDance)