Algemene voorwaarden Dancefit lessen 50+ senioren

-Studio Wageningen 

-Doelum Renkum

-Bibliotheek (de Klippert) Oosterbeek

1. De maandelijkse betaling heeft betrekking op 11 lesmaanden 

 • Verantwoordelijkheid: degene die de cursusovereenkomst  aangaat, ongeacht in welke hoedanigheid, is verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als de verantwoordelijke. 
 • Degene die de gecombineerde cursusovereenkomst & incasso-machtiging heeft ondertekend  is de verantwoordelijke. Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd , tenzij er een SCHRIFTELIJKE opzegging  (zie 4 en 8) is ingediend.

2. Maandelijkse betalingen; De maandelijkse vaste termijn voor de lessen wordt vóóraf, per automatische incasso geïnd voor de 1e van de maand. Hiertoe dient de cursist een machtiging te geven aan de administratie (Middels  het inschrijfformulier) maiadres:administratie@mgdance.nl

3. Inschrijfgeld; Er is geen inschrijfgeld verschuldigd .

4. Contributie dancefit les

 • Periodieke maandbetaling van 30 € per maand gedurende 11 maanden 

van september  tot en met juli 

 • De contributie wordt maandelijks per automatische incasso geind.
 • Opzegging geschiedt schriftelijk, vóór de 1e van de volgende maand.
 • Daarna betaalt u deze volgende maand nog de volledige contributie.
 • Op een tweede les krijgt u  20% korting  (6,00 € )
 • Incidentele les: 11,00 € (dit bedrag betaalt u rechtstreeks aan de docent) 
 • Randvoorwaarden:

We houden een maximum aantal leerlingen aan voor de les, zie overzicht hieronder.

Mensen die zich hebben ingeschreven voor maandelijkse contributiebetaling, zijn altijd verzekerd van een plek in de les. Wanneer u één of meerdere lessen heeft gemist, kunt u de les(sen) inhalen binnen  de betreffende maand of de eerst volgende maand 

 • parallel lessen: 

-dinsdagochtend           10u.00-11u.00 Wageningen    maximum aantal leerlingen 16

-donderdagochtend     10u.00-11u.00 Wageningen   maximum aantal leerlingen 16

-donderdagmiddag      13u.45 -14u.45 Oosterbeek    maximum aantal leerlingen 12

-vrijdagochtend             10u.30 -11u.30 Renkum           maximum aantal leerlingen 18

5. Niet-tijdige betaling; Indien de automatische maandbetaling, om welke reden dan ook, niet is gerealiseerd (bv doordat de automatische incasso geweigerd is of wordt teruggenomen), zal U zelf de betaling dienen te realiseren voor de 10e van de maand. Rekening nummer:

 NL49 INGB 0003 152123, ten name van Dansschool MGDance. M.Y de Pagter. Na 10 dagen  krijgt een aanmaningsfactuur toegestuurd waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 3 € aanmaningskosten. U dient dit bedrag te hebben overgemaakt voor het einde van de maand. Indien er geen betaling is verricht, kan u de toegang tot de les worden ontzegd.

7. Herinneringen-Incasso; Bij het niet-voldoen aan de betalingsverplichting zoals in een aanmaning vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met incassokosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusmaand en eventuele binnen / buitengerechtelijke  kosten, die verbonden zijn aan de incasso.

8. Opzegtermijn 1 maand; Opzegging is altijd SCHRIFTELIJK, als de inschrijving.  Mondelinge opzeggingen worden niet  geaccepteerd. Opzeggingen dienen voor de 1e van de maand op het administratieadres binnen te zijn. U betaalt daarna nog 1 hele kalendermaand maand contributie. emailadres: administratie@mgdance.nl

9. Opschorten van betaling bij overmacht of ziekte; In geval van ziekte of andere overmacht is tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk (gedurende het lopende seizoen). Hiertoe dient de verantwoordelijke een SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen bij de administratie, binnen een week na de ontstane situatie. Na ontvangst van de schriftelijke melding zal de incassobetaling nog 1 maand worden voortgezet (vergelijkbaar met opzegging, punt 8). Hierna wordt de contributie stopgezet.

10.Gedurende het lopende seizoen is de volgende regeling van kracht;  Bij herstel zal eerst de administratie van MG Dance schriftelijk op de hoogte worden gebracht voordat er met de les(sen) wordt gestart. Aan het einde van het seizoen vervallen alle rechten op vrijstelling van betaling.

11. Aansprakelijkheid; De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of andere schade, die een cursist kan overkomen. Deelname aan de lessen geschiedt voor eigen risico.

12. Schade; Schade toegebracht aan de inventaris (c.q. het gebouw waar de lessen plaatsvinden) wordt op de cursisten verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

13. Wangedrag; Een cursist, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de school in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen ontzegd worden. Daarbij worden de lopende financiële verplichtingen gecontinueerd.

14. Publicaties / Copyrights; Het is niet geoorloofd, zonder schriftelijke toestemming vooraf, gebruik te maken van foto-, film-, web- en lesmateriaal betrekking hebbend op Dansschool MG Dance, ten behoeve van alle publicaties en gebruik door derden. Dit geldt ook voor sociale web-media, zoals Facebook, Hyves en Twitter

Middels ondertekening van het inschrijfformulier geeft u  toestemming :

Voor het gebruik van foto’s en video’s binnen dansschool MGDance  gemaakt  voor de onderdelen die in deze lijst zijn aangegeven:

 • Op het voor foto’s en video’s afgeschermde deel van MGDance
 • Op de website van dansschool MGDance 
 • In de (digitale) nieuwsbrief van dansschool MGDance
 • Op reclamefolders van dansschool MGDance
 • Op sociale-media-accounts van dansschool MGDance  (bv Facebook)

Middels ondertekening  van het inschrijfformulier gaat u akkoord met onze voorwaarden m b t  het privacy beleid. (  zie informatie brief  privacy beleid van MGDance)